Regulamin

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Med Coach - zwane dalej Regulaminem


I. Organizator szkolenia
Szkolenia organizuje firma Med Coach. Firma Med Coach jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) o numerze ewidencyjnym: 2.12/00064/2017. Firma Med Coach jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „MED COACH” o numerze RSPO: 263677

II. Szkolenia
Firma Med Coach organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie: www.med-coach.pl

III. Zgłoszenie uczestnictwa oraz warunki rezerwacji miejsc

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie: www.med-coach.pl w zakładce dotyczącej konkretnego szkolenia.
2. Aby potwierdzić zgłoszenie, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy:
– w przypadku kursów – dokonać wpłaty zaliczki w terminie i wysokości wskazanej przez Organizatora ,na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego
– w przypadku warsztatów – dokonać całości wpłaty w terminie wskazanym przez organizatora na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego.
3. Wpłata zaliczki stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu, Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy, a nie wpłaciły zaliczki zostają umieszczone na liście rezerwowej.
4. Całość kwoty za szkolenie należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego (zazwyczaj jest to 21 dni przed rozpoczęciem kursu). Za dzienń płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora.
5. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej Osoby na szkolenie. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania szkolenia przez Organizatora. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub numer kontaktowy.
6. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi, zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych danych e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym certyfikatem nie będą uznawane.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Firmie Med Coach, korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo na adres: szkolenia@med-coach.pl lub telefonicznie pod numerem +48 537 453 003.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 6-4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty Med Coach.
4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 1 miesiąc do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Firma Med Coach umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
6. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po wcześniejsze akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
7. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

V. Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia
1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
2. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Med Coach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.
3. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Firma Med Coach ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu.
4. Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

VI. Ceny szkoleń, promocje, rabaty
1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
3. Istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych cen szkoleń, zgodnie z kwotami umieszczonymi na stronie: www.med-coach.pl
4. Dla grup i stałych partnerów przeznaczone są atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

VII. Odpowiedzialność
1. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Firmę Med Coach odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
2. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do uczestnictw w szkoleniach organizowanych przez firmę Med Coach są:
– ciąża, w każdym stadium
– obecność innych przeciwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają pracę fizjoterapeutyczną
3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przed Med Coach na własną odpowiedzialność.

VIII. Uwagi ogólne
Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

VIII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, do przesyłania przez Med Coach informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.


IX. Prawa autorskie
1. Wszystkie szkolenia dostępne w Med Coach są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.med-coach.pl, na profilu na portalu Facebook i Instagram: Med Coach – szkolenia dla wymagających oraz w materiałach marketingowych Organizatora i prowadzącego szkolenie.
3. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez Med Coach jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.

X. Reklamacje
1. Kursant może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Med Coach, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
2. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

Strefa Kursanta

  Strefa Kursanta to miejsce stworzone z myślą o Tobie - Uczestniku szkoleń i warsztatów w Med Coach!

 

Z uwagi na fakt, że cenimy cenny czas fizjoterapeutów i trenerów - ułatwiamy kwestie związane z udziałem w kursach! 

 

Wszystko w jednym miejscu: informacje organizacyjne, status płatności, faktury do pobrania, przypomnienie o szkoleniu, materiały po kursie.

 

Po założeniu konta w Strefie Kursanta zapiszesz się na szkolenie jednym kliknięciem, bez konieczności wielokrotnego podawania danych! 

Załóż konto!
Aktualne kursy
Med Coach w liczbach
0
WYMAGAJĄCYCH ABSOLWENTÓW
0
CENIONYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE INSTRUKTORÓW
0
ZORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
Zapisz się do newstlettera

Aby dowiedzieć się więcej o Med Coach oraz być na bieżąco z naszymi najnowszymi szkoleniami i akcjami promocyjnymi
- podaj swój mail i zapisz się do Newslettera!
Będziemy wysyłać również ciekawe wpisy tematyczne oraz artykuły naszych Instruktorów!

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
zapisz się
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Karol Kowalczyk
Licencjat fizjoterapii
Kurs zrealizowany fantastycznie. Prowadzący z ogromną wiedzą, przekazaną w sposób jasny i przejrzysty. Rewelacja!
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Paulina Adamczyk
Magister fizjoterapii
Super organizacja szkolenia, świetne przekazanie wiedzy przez Panią Joannę. Bardzo polecam! Ja już zapisuję się na kolejne szkolenie ;)
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Dominika Kosiarska
fizjoterapeuta
Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie z bardzo miłą atmosferą. Duża dawka wiedzy i umiejętności, które teraz mogę zastosować u pacjentów. Prowadząca jest bardzo ...
Masz pytania? Napisz do nas!
Przepisz czerwone liczby - 1905359
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MED COACH danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
Dane Firmy
Med Coach
os. Na Stoku 31/13
31-706 Kraków
NIP: 6783164659
505 930 072 – Marcin
537 453 003 – Marta
Certyfikacja
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze ewidencyjnym: 2.12/00064/2017
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH" (RSPO: 263677)