Szkolenia stacjonarne!

Sprawdź nasze aktualne szkolenia stacjonarne w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Gdańsku!

Nagrania ze szkoleń on-line!

Skorzystaj z możliwości wykupienia nagrań oraz materiałów z naszych szkoleń on-line!

Sklep dla Fizjoterapeutów!

Skorzystaj z rabatu -5% z kodem: RABATMEDCOACH5 na zakupy w naszym sklepie internetowym!

Masz pytania?

Napisz do nas - zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Regulamin

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Med Coach - zwane dalej Regulaminem

data publikacji: 05.01.2017 r. / data ostatniej aktualizacji: 1.10.2020 r.I. Organizator szkolenia
Szkolenia organizuje Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH", wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) o numerze ewidencyjnym: 2.12/00020/2019, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „MED COACH” o numerze RSPO: 263677, działająca pod firmą MED COACH.

 

II. Szkolenia
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH" organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie: www.med-coach.pl

 

III. Zgłoszenie uczestnictwa, warunki rezerwacji miejsc, zawarcie Umowy na udział w szkoleniu.
1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie: www.med-coach.pl w zakładce dotyczącej konkretnego szkolenia.
2. Aby potwierdzić zgłoszenie, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy:
– w przypadku kursów stacjonarnych – dokonać wpłaty zaliczki w terminie i wysokości wskazanej przez Organizatora, na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego
– w przypadku kilkugodzinnych warsztatów praktycznych – dokonać całości wpłaty w terminie wskazanym przez Organizatora na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego.
3. Wpłata zaliczki stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu, Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy, a nie wpłaciły zaliczki zostają umieszczone na liście rezerwowej.
4. Całość kwoty za szkolenie należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego (zazwyczaj jest to 21 dni przed rozpoczęciem kursu). Za dzienń płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora.
5. Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej Osoby na szkolenie. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania szkolenia przez Organizatora. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub numer kontaktowy.
6. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi, zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych danych e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym certyfikatem nie będą uznawane.

 

IV. Umowa na udział w szkoleniu 
1. W przypadku wysłania przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego na wybrane szkolenie zawierana jest Umowa. Do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:
a) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego
b) dostarczenie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej www.med-coach.pl
2. Złożenie prawidłowego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego Regulaminu oraz postanowień Umowy.
3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w pkt. III, ppkt. 2, Organizator niezwłocznie prześle Zamawiającemu potwierdzenie udziału w szkoleniu
4. Przesłanie potwierdzenia udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej www.med-coach.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
7. Celem uniknięcia blokowania przez Zamawiającego miejsc na poszczególnych szkoleniach poprzez zgłaszanie Uczestników na szkolenie lub niewpłacanie zaliczek oraz celem uniknięcia innych niż powyżej wskazanych czynności Zamawiającego, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia.

 

V. Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Firmie Med Coach, korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo na adres: szkolenia@med-coach.pl lub telefonicznie pod numerem +48 537 453 003.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 6-4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty Med Coach.
4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 1 miesiąc do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Firma Med Coach umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
6. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
7. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

 

VI. Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia
1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
2. W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia Med Coach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.
3. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Firma Med Coach ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu.
4. Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

 

VII. Ceny szkoleń, promocje, rabaty
1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
3. Istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych cen szkoleń, zgodnie z kwotami umieszczonymi na stronie: www.med-coach.pl
4. Dla grup i stałych partnerów przeznaczone są atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 

VIII. Odpowiedzialność
1. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Firmę Med Coach odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
2. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do uczestnictw w szkoleniach organizowanych przez firmę Med Coach są:
– ciąża, w zaawansowanym stadium
– obecność innych przeciwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają pracę fizjoterapeutyczną
3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przed Med Coach na własną odpowiedzialność.

 

IX. Uwagi ogólne
Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.

 

X. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, do przesyłania przez Med Coach informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.

 

XI. Prawa autorskie
1. Wszystkie szkolenia dostępne w Med Coach są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.med-coach.pl, na profilu na portalu Facebook i Instagram: Med Coach – szkolenia dla wymagających oraz w materiałach marketingowych Organizatora i prowadzącego szkolenie.
3. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez Med Coach jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.

 

XII. Reklamacje
1. Kursant może składać reklamacje dotyczące przebiegu szkolenia w firmie Med Coach w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia danego szkolenia na adres firmowy: os. Na Stoku 31/13 31-706 Kraków lub elektronicznie na adres e-mail info@med-coach.pl
2. Kursant może składać reklamację dotyczącą innego zdarzenia niż przebieg szkolenia, np. problem z wpłatą, fakturą, dofinansowaniem, w formie pisemnej na adres firmowy: os. Na Stoku 31/13 31-706 Kraków lub elektronicznie na adres e-mail info@med-coach.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powstania zdarzenia reklamacyjnego.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika lub siedziby firmy Uczestnika, informacje dotyczące reklamacji (nazwa szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora z tytułu reklamacji.
4. Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Uczestnik ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma.
6. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.


Firma Med Coach posiada autorski model reagowania na nieprzewidziane sytuacje

1. Choroba/nieobecność Prowadzącego
a) Instruktor szkolenia powiadamia Organizatora o nieobecności na szkoleniu natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.
b) Koordynator szkoleń, o ile jest to możliwe, zapewnia zastępstwo. Osoba zastępująca prowadzącego szkolenie musi posiadać wymagane kwalifikacje i predyspozycje do przeprowadzenia zastępstwa. Koordynator szkolenia ma obowiązek przekazać prowadzącemu informacje o grupie oraz szczegółowy program szkolenia. Koordynator informuje telefonicznie o zaistniałej sytuacji Uczestników danego szkolenia. W tym przypadku zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
c) Jeżeli nie ma możliwości zastępstwa w pierwotnym terminie, koordynator szkoleń informuje uczestników o odwołaniu szkolenia.
d) Informacja o odwołaniu szkolenia jest przekazywana Kursantom drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub drogą telefoniczną.
e) Koordynator szkoleń zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z każdym Kursantem w celu ustalenia nowego terminu dla całej grupy, indywidualnego terminu, bądź potwierdzenia rezygnacji ze szkolenia i zwrotu wpłaconej kwoty.

 

2. Niedostępność sali
a) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w planowanej lokalizacji, Organizator zobowiązany jest do znalezienia sali szkoleniowej w pobliżu pierwotnego miejsca szkolenia. Sala musi spełniać minimum te same wymogi techniczne co planowana sala główna. b) Koordynator szkoleń jak najszybciej informuje Uczestników o zmianie sali i nowej lokalizacji drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie.
c) W przypadku braku możliwości zapewnienia sali o wystarczającym standardzie, koordynator jak najszybciej informuje Uczestników o zmianie terminu. W przypadku rezygnacji z udziału w nowym terminie szkolenia, Kursant otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie.

 

3. Awaria sprzętu wykorzystywanego podczas szkoleń:
a) Rzutnik - w przypadku awarii rzutnika, organizator wykorzystuje sprzęt zastępczy, który zmagazynowany jest w budynku, w którym odbywa się szkolenie.
b) Kable, przełączki i pointer - w przypadku awarii albo braku sprzętu Instruktora,  Organizator dysponuje zapasowymi kablami, przełączkami i pointerem, które wypożycza na czas szkolenia.
c) Komputer - w przypadku awarii komputera Instruktora, Organizator udostępnia swój komputer, który służy do odczytu prezentacji i innych materiałów dydaktycznych, których kopie Instruktor posiada na odbiorniku zewnętrznym (dysk twardy, pendrive)

 

4. Wypadek, pogorszenie stanu zdrowia Kursanta/Instruktora
a) W przypadku niegroźnego skaleczenia Kursanta koordynator/ osoba upoważniona przez koordynatora szkoleń obecna na szkoleniu, udziela pierwszej pomocy i zakłada opatrunek. Na sali szkoleniowej zawsze znajduje się apteczka. Jeżeli uszkodzenie nie przeszkadza w aktywnym uczestnictwie, Kursant wraca do grupy i kontynuuje uczestnictwo. Koordynator oraz osoby upoważnione przed koordynatora do opieki nad przebiegiem szkolenia, zostały przeszkolone z zasad udzielania pierwszej pomocy.
b) W przypadku poważniejszego uszkodzenia, bądź zdecydowanego pogorszenia stanu zdrowia Kursanta, koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu udziela pierwszej pomocy i w razie potrzeby wzywa pomoc. Jeżeli służby ratownicze odmówią przyjazdu na miejsce zdarzenia, koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu, osobiście odwozi Kursanta do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
c) W przypadku poważniejszego uszkodzenia, bądź zdecydowanego pogorszenia stanu zdrowia Instruktora koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu udziela pierwszej pomocy i w razie potrzeby wzywa pomoc. Jeżeli służby ratownicze odmówią przyjazdu na miejsce zdarzenia, koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu, osobiście odwozi Instruktora na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy. W przypadku niemożliwości kontynuacji szkolenia ze względu na stan zdrowia Instruktora, szkolenie zostaje przerwane. Kursanci mają do wyboru odbycie szkolenia w innym dogodnym dla siebie terminie.

 

5. Inne zdarzenia losowe/zastrzeżenia klientów
a) Organizator możliwie szybko reaguje na wszystkie zdarzenia losowe i poszukuje najprostszego rozwiązania.
b) Koordynator szkolenia przerywa lub odwołuje szkolenie wynikające z działania siły wyższej.
c) W przypadku braku możliwości znalezienia rozwiązania zdarzenia losowego, Organizator możliwie szybko informuje o zaistniałej sytuacji Uczestników lub Prowadzącego.
d) W przypadku zgłoszenia pozytywnego testu na Covid-19 lub odbywania kwarantanny istnieje możliwość przeksięgowania całości kwoty na kolejny termin szkolenia lub na inne szkolenie. Wpłacone środki nie podlegają zwrotowi. Organizator wymaga wystosowania w tej sprawie oficjalnej wiadomości z załączeniem pisma z sanepidu lub zaświadczenia lekarskiego.


Opracowanie niniejsze stanowi własność firmy Med Coach i chronione jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1191).

Strefa Kursanta

  Strefa Kursanta to miejsce stworzone z myślą o Tobie - Uczestniku szkoleń i warsztatów w Med Coach!

 

Wszystko w jednym miejscu: informacje organizacyjne, status płatności, faktury do pobrania, przypomnienie o szkoleniu, materiały po kursie.

 

Po założeniu konta w Strefie Kursanta zapiszesz się na szkolenie jednym kliknięciem, bez konieczności wielokrotnego podawania danych! 

Załóż konto!
Aktualne kursy
3 dni
Instruktor
mgr Włodzimierz Ciepała
mgr Marcin Hoffmann
Dostępne terminy
09.12-11.12.2022 - Kraków
Cena
1800 zł - cena za całość szkolenia
2 dni
Instruktor
dr n. med. Aleksander Zagórski
dr Adrian Kużdżał
Cena
1500 zł - cena za kursy w 2022 / cena za kursy w 2023 - 2100 zł
5 dni
Instruktor
dr n. k.f. Piotr Szałański
dr Łukasz Czubaszewski
Cena
2500 zł - cena za całość szkolenia
2 moduły
Instruktor
Jöry Pauwels
Cena
3700 zł - cena za całość szkolenia
2 dni
Instruktor
dr Grzegorz Biliński
Cena
1100 zł - cena za całość szkolenia
3 dni
Instruktor
dr Mateusz Worobel
Cena
1600 zł - cena za całość szkolenia
3 dni
Instruktor
dr Katarzyna Kubasiak
mgr Ewelina Kulasik
Cena
3400 zł - cena za całość szkolenia
2 moduły
Instruktor
dr Michał Chwastowski
Cena
3500 zł - cena za całość szkolenia
2 dni
Instruktor
mgr Joanna Tokarska
Cena
1300 zł - cena za całość szkolenia
2 moduły
Instruktor
mgr Karol Szapel
Cena
3400 zł - cena za całość szkolenia
6 dni
Instruktor
mgr Karol Szapel
Cena
3000 zł - cena za całość szkolenia
1 dzień
Instruktor
dr Ryszard Biernat
dr Urszula Biernat
Cena
750 zł - cena za całość szkolenia
Sprawdź wszystkie szkolenia
Webinary na żywo
Instruktor
mgr Magdalena Klimaszewska
Cena
99 zł
Zapisz się
Sprawdź wszystkie Webinary
Kursy on-line
Sprawdź wszystkie kursy on-line
Poznaj wszystkie szkolenia
73.40 zł
91.75 zł
Zakupy z 5% rabatem
kup produkt
349.75 zł
Zakupy z 5% rabatem
kup produkt
Sprawdź wszystkie produkty
Zaufaj naszemu doświadczeniu!
0
WYMAGAJĄCYCH ABSOLWENTÓW
0
CENIONYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE INSTRUKTORÓW
0
zorganizowanych szkoleń
i webinarów
0
zrealizowanych godzin szkoleń
Zapisz się do newstlettera

Informujemy tylko o wielkich wydarzeniach i akcjach promocyjnych w Med Coach!

Dzielimy się dobrymi treściami naszych Instruktorów!

Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.
zapisz się
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Svitlana
Student fizjoterapii
Jestem baaardzo zadowolona kursem "Wczesna rehabilitacja po udarze"! Na wysokim poziomie było wszystko - wiedza, organizacja, cudowna atmosfera! To były ważne puzzle w ...
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Alicja
Fizjoterapeuta
Z ręką na sercu mogę polecić szkolenie z Mateuszem. Przekazywana wiedza jest "świeżynką" w fizjoterapii ortopedycznej, a Mateusz jest świetnym nauczycielem. Część ...
opinie o kursach z zakresu fizjoterapii, osteopatii, dietetyki i treningu
Agata
fizjoterapeuta
Super, pełen profesjonalizm prowadzącego oraz organizatorów. Polecam
Masz pytania? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MED COACH danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest MED COACH, os. Na Stoku 31/13, 31-706 Kraków, NIP 678 316 46 59. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani.
Dane Firmy
Adres korespondencyjny
Med Coach
ul. Błonie-Beszcz 2
31-573 Kraków
788 112 262 - Dominika
manager Med Coach
694 806 689 - Paulina
koordynator ds. dofinansowań
505 930 072 - Marcin
założyciel Med Coach
info@med-coach.pl
Biuro Obsługi Kursantów
Certyfikacja

Zaufaj nam!
18480
wymagających Absolwentów
46
cenionych w Polsce i na Świecie instruktorów
958
zorganizowanych szkoleń i webinarów
23967
zrealizowanych godzin szkoleń
Obserwuj nas
Kontakt z nami
788 112 262 - Dominika
manager Med Coach
694 806 689 - Paulina
koordynator ds. dofinansowań
505 930 072 - Marcin
założyciel Med Coach
info@med-coach.pl
Biuro Obsługi Kursantów
Kupuj w naszym sklepie!
Z myślą o naszych Kursantach i Absolwentach, od kilku lat prowadzimy sklep internetowy Med Store.
W naszym sklepie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkty w niskich cenach! Kliknij w baner i kupuj jeszcze taniej!
Voucher upominkowy

Kursy
stacjonarne

Webinary
on-line

Nagrania
z webinarów